You are here: WORK MAKES NO SENSE 2012

“WORK MAKES NO SENSE” 2012, MEDIATIONS BIENNALE, "The Unknown", Poznan, Poland.

Object, neon, 350x50x40 cm.

Work is a combination of a very strong visual icon recalling to the entrance slogan of German concentration camp in Auschwitz (and other camps) which was run in 1940 -1945 where around one million people were annihilated by Nazi system of death mainly Polish Jewish origin. Prisoners were forced to deadly hard slavery work in German war industry and in rebuilding the camp itself. Work was installed in Prussian Castle which was erased in Poznan, Poland in the beginning of XX century as a symbol of Prussian ( German) domination over this part of Poland occupied by Prussia since the end of XVIII century. It was erected using slavery work of polish citizens of Wielkopolska region. Installation was put between two bass reliefs allegories of work. The meaning of the text WORK MAKES NO SENSE refers to Calvinist ethic of work ("Work sets you free") which was widely used by Nazi in factories before the WW II and also in concentration camps during the war. The extent of slave labor in the world remains still significant.

Realizacja jest połączeniem bardzo silnej ikony wizualnej nawiązującej do hasła używanego miedzy innymi w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz umieszczonego na bramie wejściowej (i w innych tego typu obozach), który funkcjonował w latach 1940-1945, gdzie około milion osób zostało unicestwionych przez nazistowski system śmierci, głównie Żydów polskiego pochodzenia. Więźniowie byli zmuszani do ciężkiej, niewolniczej pracy w niemieckim przemyśle wojennym oraz przy rozbudowie samego obozu. Praca została umieszczona w wieży w Zamku Cesarskim, który został wzniesiony w Poznaniu na początku XX wieku, jako symbol pruskiej (niemieckiej) dominacji nad tą częścią Polski okupowaną przez Prusy od końca XVIII wieku. Wzniesiono go przez wymuszoną pracę polskich mieszkańców Wielkopolski. Neon znajduje się pomiędzy dwoma płaskorzeźbami będącymi alegoriami etosu pracy. Sens tekstu PRACA NIE MA SENSU nawiązuje do kalwińskiej etyki pracy ("Praca wyzwala"), która była powszechnie przywoływana przez nazistów w fabrykach już przed II wojną światową, a także w obozach koncentracyjnych podczas wojny. Zakres niewolniczej pracy na świecie jest nadal znaczący.